Política de Privacidade e Condicións de Uso

AVISO LEGAL

En virtude do cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informámoslle:

http://www.emtvigo.com/ é un nome de dominio en Internet, que contén un sitio web persoal cuxa titularidade corresponde a:

Imaxinería, S.L.

Polígono Industrial Lalín 2000, Parcela C 42 – 43

Camiño Galindra , 32,

36213, Vigo

C.I.F.: B36914372

Dirección de correo electrónico: imaxineriaxestionteatral@gmail.com

 

ACEPTACIÓN POLO USUARIO

O presente documento (en adiante Aviso Legal) ten por obxecto regular o uso desta páxina Web (en adiante Web) que Imaxinería, S.L. (en adiante Imaxinería) pon a disposición do público na URL http://www.emtvigo.com/.

A utilización da Web por un terceiro atribúelle a condición de Usuario e, supón a aceptación plena do Usuario de todas e cada unha das Condicións que se incorporan no presente Aviso Legal.

Imaxinería pode ofrecer a través da Web, servizos que poderán someterse a unhas condicións particulares sobre as cales se informará o Usuario en cada servizo concreto.

Imaxinería comprométese a velar pola exactitude e actualidade do contido da Web. Sen prexuízo da asunción deste compromiso, Imaxinería non está en posición de ofrecer, nin ofrece garantía respecto á exactitudeda información de calquera tipo recollida na Web e que por error ou omisión sexa incorrecta ou puidera quedar anticuada. Co obxectivo de minimizar os inconvenientes ocasionados por posibles erros recoméndase a utilización destes como orientativos.

 

USO CORRECTO DO SITIO WEB 

O Usuario comprométese a utilizar a Web, os contidos e servizos de conformidade coa Lei, o presente Aviso Legal, os bos costumes e a orde pública. Do mesmo xeito o Usuario obrígase a non utilizar a Web ou os servizos que se presten a través dela con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido do presente Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar a Web ou os seus servizos ou impedir un normal goce da Web por outros Usuarios.

Así mesmo, o Usuario comprométese expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou, de calquera outra forma, danar os datos, programas ou documentos electrónicos e demais que se atopen na Web.

De igual forma, o Usuario comprométese a non obstaculizar o acceso doutros usuarios ao servizo de acceso mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales Imaxinería presta o servizo, así como realizar accións que danen, interrompan ou xeren erros nos ditos sistemas.

O Usuario comprométese a non introducir programas, virus, macros, applets, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen o sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos de Imaxinería ou de terceiros.

O Usuario comprométese a non obter informacións, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e en xeral, calquera clase de material accesible a través da Web oudos servizos ofrecidos na mesma.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos da Web, salvo que se indique o contrario, son titularidade exclusiva de Imaxinería ou de terceiros que autorizaron a súa inclusión na Web e, con carácter enunciativo, que non limitativo, o deseño gráfico, código fonte, logos, textos, ilustracións, fotografías, e demais elementos que aparecen na Web.

Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos na Web están protexidos pola Lei.

Imaxinería non concede ningún tipo de licenza ou autorización de uso persoal ao Usuario sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outro dereito relacionado coa súa Web e os servizos ofrecidos na mesma.

Por isto, o Usuario recoñece que a reprodución, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas dos elementos indicados nos apartados anteriores constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial de Imaxinería ou do titular dos mesmos.

 

RÉXIME DE RESPONSABILIDADE

 

1. A) Responsabilidade polo Uso da Web

O Usuario é o único responsable das infraccións nas que poida incorrer oudosprexuízos que poida causar o causarse pola utilización da Web, quedando Imaxinería exonerada de calquera clase de responsabilidade que se puidera derivar polas accións do Usuario.

O Usuario é o único responsable fronte a calquera reclamación ou acción legal, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiras persoas contra Imaxinería baseada na utilización realizada polo Usuario da Web. No seu caso, o Usuario asumirá cantos gastos, custos e indemnizacións sexan irrogados a Imaxinería con motivo de tales reclamacións ou accións legais

 

1. B) Responsabilidadepolo funcionamento da Web

Imaxinería exclúe toda responsabilidade que se puidera derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico, motivado por causas alleas a Imaxinería.

Así mesmo, Imaxinería tamén exclúe calquera responsabilidade que puidera derivarse por atrasos ou bloqueos no funcionamento operativo deste sistema electrónico causado por deficiencias ou sobre carga nasliñas telefónicas ouen Internet, así como de danos causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fóra do control de Imaxinería.

 

1. C) Responsabilidade por links

Imaxinería declina toda responsabilidade respecto á información que se atopefórada Web xa que a función doslinks que poidan aparecer éunicamente a de informar o Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema en concreto.

Imaxinería exonérase de toda responsabilidadepolo correcto funcionamento de tales enlaces, do resultado obtido a través dos ditos enlaces, da veracidadee licitudedo contido ou información á que se pode acceder así como dosprexuízos que poida sufrir en virtudeda información encontrada na Web enlazada.

 

1. D) Responsabilidade por publicidade

Parte da Web pode albergar contidos publicitarios ou estar patrocinada. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse de que o material remitido para a súa inclusión na Web cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicación. Imaxinería non será responsable de calquera error, inexactitude ou irregularidade que poidan albergar os contidos publicitarios ou dos patrocinadores.

Con todo, para interpoñer calquera reclamación relacionada cos Contidos publicitarios inseridos nesta Web poden dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: imaxineriaxestionteatral@gmail.com.

 

1. E) Responsabilidade por foros

Imaxinería ofrece aos Usuarios a posibilidade de introducir comentarios e de remitir fotografías, para incorporalos nas seccións correspondentes. A publicación dos comentariose/ou fotografías está suxeitaao presente Aviso Legal. Se vostede non está de acordo con este, rogámoslle que non utilice estes servizos.

A persoa identificada en cada caso como a que realizou os comentarios e/ou enviou as fotografías, é a única responsable destes, así como de asegurarse de que a súa inclusión na Web cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicación. Os comentarios e/ou fotografías, nonreflicten a opinión de Imaxinería, nin Imaxinería fai declaracións a este respecto. Imaxinería non será responsable de calquera error, inexactitude ou irregularidade que poidan conter os comentarios e/ou fotografías contidos no foro.

Así mesmo, Imaxinería non se fará responsable, agás naqueles extremos aos que lle obrigue a Lei, dos danos ou prexuízos que se puideran ocasionar pola inserción dos comentarios e/ou fotografías.

O Usuario subministrador do texto e/ou fotografías cede a Imaxinería os dereitos para a súa reprodución, uso, distribución, comunicación pública e calquera tipo de actividade sobre os mesmos, tanto en formato electrónico, dixital, papel, como en calquera outro tipo de soporte. E en especial, o Usuario cede os ditos dereitos para o emprazamento do texto e/ou fotografías na Web de Imaxinería, co fin de que os demais Usuarios poidan acceder aos mesmos.

O Usuario subministrador declara ser o titular dos dereitos sobre os textos ou fotografías ou, no seu caso, garante que dispóndos dereitos e autorizacións necesarios do autor ou propietario do texto e/ou fotografías, para a súa utilización e explotación por parte de Imaxinería a través da súa páxina Web. No suposto de que o Usuario descoñezase dispóndos dereitos para realizar a cesión a Imaxinería, deberá advertilo expresamente.

Imaxinería non se fará responsable, a non ser naqueles extremos aos que obrigue a Lei, dos danos o prexuízos que se puideran ocasionar polo uso, reprodución, distribución ou comunicación pública dos textos e/ou fotografías que se encontren protexidos por dereitos de propiedade intelectual pertencentes a terceiros, sen que o Usuario obtivera previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar. Neste caso, o Usuario acepta que será o único responsable ante calquera reclamación por parte dun terceiro que alegue dispoñer de dereitos sobre os textos e/ou fotografías.

Imaxinería resérvase o dereito a utilizar as fotografías cedidas para a realización de exposicións ou a edición de libros, catálogos ou publicacións análogas, en soporte físico, dixital, ou calquera outro medio ou soporte que permita a súa reprodución, distribución e/ou comunicación pública.

Así mesmo, Imaxinería resérvase o dereito de retirar de forma unilateral os comentarios e/ou fotografías albergados no foro ou en calquera outra sección da Web, cando Imaxinería o estime oportuno.

Imaxinería non será responsable pola información enviada polo Usuario cando non teña coñecemento efectivo de que a información almacenada é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización. No momento que Imaxinería teña coñecemento efectivo de que aloxa datos como os anteriormente referidos, comprométese a actuar con dilixencia para retiralos ou facer imposible o acceso a eles.

Con todo, pode interpoñer calquera reclamación relacionada cos Contidos inseridosnos foros dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: imaxineriaxestionteatral@gmail.com.

 

TRATAMENTO DOS DATOS OBTIDOS A TRAVÉS DA WEB

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Vostede queda informado e presta o seu consentimento para que os datos subministrados sexan conservados e tratados nun ficheiro do que Imaxinería é responsable. Os ditos datos trataranse coa finalidade de analizar a viabilidade da encomenda de valoración e/ou a remisión de información sobre os nosos produtos e servizos, incluso por medios electrónicos.

 

6.1. A través de formularios:

Sen prexuízo do previsto no indicado en cada un dos formularios da Web, cando o Usuario facilite os seus datos de carácter persoal nalgúndos formularios da Web, está autorizando expresamente a Imaxinería ao tratamento dos seus Datos Persoais para as finalidades que nos mesmos se indiquen.

Imaxinería incorporará os datos facilitados polo Usuario nun ficheiro titularidadedo mesmo debidamente comunicado á Axencia Española de Protección de Datos.

Imaxinería non cederá ou comunicará a terceiros los datos proporcionados a non ser que o Usuario dera o su consentimento.

O usuario poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición chamando ao número de Atención ao cliente 986 787 537 ou enviando un e-mail a imaxineriaxestionteatral@gmail.com.

 

6.2. A través de Cookies:

Advírtese ao Usuario que esta Web utiliza cookies. Ascookies son pequenos ficheiros de datos que se xeranno ordenador do usuario e que nos permiten coñecer a seguinte información:

  • A data e hora da última vez que o usuario visitou a nosa Web.
  • O deseño de contidos que o usuario escolleuna súa primeira visita á nosa Web.
  • Elementos de seguridade que interveñenno control de acceso ás áreas restrinxidas.
  • Outros datos.

O Usuario ten a opción de impedir a xeración de cookies, mediante a selección da correspondente opción no seu programa Navegador.

* Se utiliza Microsoft Internet Explorer, na opción de menú Ver, seleccionando Opcións de Internet e accedendo a Opcións Avanzadas.

* Se utiliza Netscape, na opción de menú Edición, seleccionando Preferencias, e accedendo á categoría Avanzadas.

* Se utiliza MozillaFirefox, na opción de menú Ferramentas, selecciona o panel Privacidadee cambia o valor de Firefox a “Usar unha configuración personalizada para o historial”, desactiva a casa Aceptar cookiesefacer clic en Aceptar para cerrar a ventá de Opcións.

* Se utiliza Google Chrome, seleccionando Configuración e accedendo a Opcións Avanzadas.

 

MODIFICACIÓNS DO AVISO LEGAL

Imaxinería resérvase o dereito a modificar unilateralmente en calquera momento e sen aviso previo, a presentación e configuración desta Web, así como os servizos e condicións requiridas para usar a Web e os seus servizos.

O Usuario quedará obrigado automaticamente polo Aviso Legal que estea vixente no momento en que acceda á Web, polo que deberá ler periodicamente o dito Aviso Legal.

 

CONFIDENCIALIDADE

Imaxinería comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos de forma confidencial e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía.

 

OBSERVACIÓNS DO USUARIO

O Usuario garante que a información, material, contidos ou observacións que non sexan os seus propios datos persoais e que sexan facilitados a Imaxinería a través da Web, non infrinxen os Dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de terceiros, nin ningunha outra disposición legal.

A información, materiais, contidos ou observacións que o Usuario facilite a Imaxinería consideraranse non confidenciais, reservándose Imaxinería o dereito a usalas da forma que considere máis adecuada.

 

LEXISLACIÓN APLICABLE E COMPETENCIA XUDICIAL

Calquera controversia xurdida da interpretación ou execución do presente Aviso Legal interpretarase baixo a lexislación española.

Así mesmo, Imaxinería e o Usuario (independentemente de que este teña o seu domicilio fóra de España), con renuncia a calquera outro foro, sométense ao dos xulgados e tribunais da provincia de Pontevedra.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para obtener más información.

CERRAR